Specialusis pedagogas
2019-03-20

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.
Specialusis pedagogas:

  • Atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato ugdytinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje.

  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

  • Padeda specialiųjų poreikių ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

  • Pataria pedagogams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių ugdytiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.

  • Teikia metodinę pagalbą auklėtojoms, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo klausimais;

  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

  • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

  • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje;

  • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

  • šviečia įstaigos bendruomenę specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių vaikus.

Konsultacijos tėvams vyksta pirmadieniais 18:00-19:00 valandomis.

Specialiojo pedagogo darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

16:00-18:00

Antradienis

8:00-11:00

Rūpimais klausimais galite rašyti ajida.daug@gmail.com

Nuorodos