Pedagogai
2019-02-06

Įstaigoje dirba 28 aukštos kompetencijos pedagogai, užtikrinantys kokybišką vaikų ugdymą(-si). Iš jų: 4 priešmokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkai; 9 - ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkai; 9 - ikimokyklinio ugdymo vyresnieji auklėtojai; 1 - ikimokyklinio ugdymo auklėtojas. Švietimo pagalbos vaikui specialistai: 2 logopedai metodininkai (vienas iš jų - specialusis pedagogas metodininkas); 1 - socialinis pedagogas metodininkas; 1 - IV kategorijos psichologas. Kiti specialistai: 3 - meninio ugdymo pedagogai (muzikos mokytojas metodininkas, dailės vyresnysis mokytojas ir choreografijos mokytojas); 1 neformalaus ugdymo mokytojas metodininkas. 2 vyresnieji mokytojai siekia įgyti mokytojo metodininko kvalifikaciją. Visi etatai užimti, 100 proc. pedagogų turi pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją.

Įstaigos pedagogai daug dėmesio skiria praktikai ir asmeninei saviugdai, nuolat turtina savo žinių bagažą, dalyvauja, skleidžia gerąją patirtį užsienio ir Lietuvos specialistų seminaruose, mokymuose, konferencijose. Domisi vaiko socialiniu emociniu ugdymu, sveikos gyvensenos, švietimo ir išmaniųjų technologijų taikymo naujovėmis ugdymo(-si) procese.

Nuorodos