Finansinės ataskaitos
2018-07-13

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2019 M. RUGSĖJO 30 D.ATASKAITA
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019.09.30
Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
INFORMACIJA APIE VYKDOMUS ES FONDŲ IR (ARBA) KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMUS PROJEKTUS
IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ
KAUNO LOPŠELIS DARŽELIS „ SADUTĖ“ 2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Aiškinamasis raštas 2019 1 ketSAD
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)sad 1k
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)sad 1ke
2019-03-31 Forma Nr4
2019-03-31 Forma Nr2
2019-03-31 Forma Nr1
2019-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 METŲ I KETVIRČIO SĄMATŲ IŠLAIDŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2018
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SADUTĖ“   METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS
METINIS AIŠKINAMASIS SADUTĖ 2018
METINIS BALANSAS SADUTĖ 2018
Mokėtinų_ir_gautinų_sumų181231_ataskaita
Biudžetinių_įstaigų_pajamų_įmokų_biudžeto_pajamų_išmokesčio_dalies_ir_kitų_lėšų_181231_metinė-ataskaita
Pajamų_įmokų_ataskaita__už_2018m_IV_ketvirtį
2018 FINANSINIŲ DOKUMENTŲ RINKINYS
2017 FINANSINIŲ DOKUMENTŲ RINKINYS
2016 FINANSINIŲ DOKUMENTŲ RINKINYS
2015 FINANSINIŲ DOKUMENTŲ RINKINYS
Nuorodos