Socialinis pedagogas
2019-03-20

Dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Įvertina ugdytinių socialines problemas ir poreikius, bendradarbiavimo principu padeda jas spręsti. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystymosi ar mokymosi sunkumų, poreikius. Informuoja tėvus apie teisę gauti socialines paslaugas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, teikiančiomis pagalbą vaikui ir jo šeimai. Vykdo prevencinę, švietėjiškąją veiklą, dalyvauja projektinėse veiklose bei vaikų ugdymo procese.

Socialinio pedagogo darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Pentadienis

8:00-12:30

Rūpimais klausimais galite rašyti aurelija.reinikoviene@gmail.com

Nuorodos