Mokestis už darželį
2018-12-16

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/SAV.503556?faces-redirect=true

ATLYGINIMAS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ
Nuorodos