Vizija, Misija, filosofija
2019-02-05

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Tapti besimokančia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje visuose lygmenyse, kintančiose aplinkose, nuolat mokosi visa bendruomenė, skleisdama gerąją patirtį ir formuodama tapatumo, ir pasididžiavimo mokykla jausmą. 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, užtikrinant prielaidas tolesniam, sėkmingam mokymuisi mokykloje. 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

Pagal valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“ lopšelio-darželio vertybės: nuolatinis, sistemingas ir reflektyvus mokymasis; mokymasis partnerystės tinkluose; iniciatyvumas; socialumas; prieinamumas; atvirumas; orientacija į gabius vaikus; kūrybiškumas; atsakomybė; lygios galimybės visiems; asmeninių ir įstaigos tikslų derinimas; kooperacija, nuomonių keitimasis; pasitikėjimas savimi ir kitais; susitarimai, nuolatinė visuomeninė diskusija; etika ir kultūra; asmeninė sėkmė; bendruomenės vaidmens didinimas; kokybės vadybos ir įsivertinimo sistema.

Filosofija – visuminis, humanistinis vaiko galių puoselėjimas vadovaujantis demokratiškais santykiais, taikant aktyvias ugdymosi formas ir plečiant partnerystės ryšius su šeima, įgyvendinant geros mokyklos koncepciją.

Nuorodos