Savivalda
2019-10-15

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio – darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

2019-2020 mokslo metų tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Vida Minkuvienė

Kontaktai: el. paštas:  viddute9192@gmail.com, tel. nr. (8~37) 31 23 30

 Nariai:

  • Silvija Barčytė – Stankevičienė
  • Audronė Juodzevičienė
  • Žygintas Grabauskas
  • Kristina Vasiliauskienė
  • Valteris Alekna
  • Neringa Laurinaitienė
  • Sandra Rubežienė
  • Neringa Simanauskė 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Kauno lopšelio – darželio „Sadutė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

1.

Dalia Žemonienė

Direktorė

Pirmininkė

2.

Kristina Kačiulienė

Vyresnioji auklėtoja

Sekretorė

3.

Daina Tauraitė

Auklėtoja metodininkė

Narė

4.

Asta Kuliešienė

Tėvų atstovas

Narė

5.

Edita Mikelionienė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Narė

 

 

Nuorodos